มหาวิทยาลัยพายัพ
สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
เข้าสู่ระบบการรับสมัคร

แสดงหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

สมัครเรียน 1/2567

แสดงหลักสูตรที่รับสมัคร คลิกเลย
  • ภาคการศึกษาที่
ระดับปริญญาตรี
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (GED /ปวช.)
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
ระดับบัณฑิตศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาโท
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
คุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาเอก
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
กำหนดเปิดรับสมัคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
  • หลักสูตรไทย : ภายในวันที่ 5 ก.ค. 2567 
  • หลักสูตรนานาชาติ : ภายในวันที่  23 ส.ค. 2567 

แสดงหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ
งานรับสมัครนักศึกษา
ติดต่อ
งานรับลงทะเบียนและรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ติดต่อ
แผนกการเงิน
ติดต่อ
งานทุนการศึกษา
ติดต่อ
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ