การรายงานตัวและส่งเอกสารของนักศึกษาใหม่
สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
ภาคการศึกษาที่ 1/2565

เข้าสู่ระบบ


1
กรอกทะเบียนประวัติในระบบบริการการศึกษา
Username : ใช้รหัสนักศึกษาที่ได้รับหลังชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
Password : ตามที่ได้รับแจ้งไปพร้อมกับรหัสนักศึกษา

เมื่อเข้าระบบบริการการศึกษาแล้ว ให้กรอกข้อมูลที่ปรากฏในระบบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
เสร็จแล้วให้กลับมาหน้านี้อีกครั้งเพื่อทำขั้นตอนที่ 2 ต่อไป
2
พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
หลังจากป้อนข้อมูลประวัติในระบบบริการการศึกษาและทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
จึงจะสามารถพิมพ์ใบขึ้นทะเบียนในขั้นตอนนี้ได้
พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนแล้วทำการเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
แล้วถ่ายภาพหรือสแกนเป็นภาพ เพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3
3
อัพโหลดไฟล์หลักฐานการศึกษา
หลักฐานที่ต้องเตรียมเพื่ออัพโหลดมี ดังนี้

1. ภาพถ่ายใบขึ้นทะเบียน ที่ได้จากขั้นตอนที่ 2
2. ภาพถ่ายประจำตัวนักศึกษา
3. ภาพถ่ายหลักฐานการศึกษา (ใบ ปพ.1/รพ.1) ฉบับจบการศึกษา (ฉบับระบุวันที่จบการศึกษา) ด้านหน้า
- ต้องมีวันที่สำเร็จการศึกษา ตราประทับของสถาบันและลายเซ็นต์ของนายทะเบียน
โดยต้องไม่มีรอยขีดฆ่าหรือแก้ไขใด ๆ
4. ภาพถ่ายหลักฐานการศึกษา (ใบ ปพ.1/รพ.1) ฉบับจบการศึกษา (ฉบับระบุวันที่จบการศึกษา) ด้านหลัง
5. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ของนักศึกษา
6. ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา
- สแกนหน้าแรกที่มีข้อมูลที่อยู่ เลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อ-นามสกุลของนักศึกษา
7. ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน ของบิดา
- สแกนหน้าแรกที่มีข้อมูลที่อยู่ เลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อ-นามสกุลของบิดา
8. ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน ของมารดา
- สแกนหน้าแรกที่มีข้อมูลที่อยู่ เลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อ-นามสกุลของมารดา
9. ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง (กรณี ผู้ปกครอง ไม่ใช่ บิดา/มารดา)
- สแกนหน้าแรกที่มีข้อมูลที่อยู่ เลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อ-นามสกุลของผู้ปกครอง
10. ภาพถ่ายหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ของนักศึกษา (กรณี ชื่อ/นามสกุล ของนักศึกษาไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)

หมายเหตุ : ต้องลงลายมือชื่อ รับรองความถูกต้องของเอกสาร ทุกฉบับ ก่อนถ่ายภาพหรือสแกนเอกสาร ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1.5 mb

4
ผลการตรวจสอบหลักฐานประกอบการรายงานตัว
ผลการตรวจสอบไฟล์หลักฐานฯ (โดยเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนฯ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ความหมายของสัญญลักษณ์
= ไม่ได้ส่งไฟล์
= ส่งไฟล์แล้ว รอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ฯ
= ไฟล์ของคุณไม่ผ่านการตรวจสอบ กรุณาส่งไฟล์มาใหม่
= ไฟล์ของคุณผ่านการตรวจสอบแล้ว